ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ

  • Version
  • Ներբեռնել 3
  • Ֆայլի չափը 51 KB
  • Ֆայլերի քանակը 0
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.08.2020
  • Վերջին թարմացումը 28.09.2020

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ


Օժանդակ ձեռնարկ զբոսավարների, երիտասարդ գիտաշխատողների, ասպիրանտների և հայցորդների համար
Երևան, 2020
Մենագրությունում միջնադարյան քրիստոնեական մեկնագիտության եւ ժամանակակից փիլիսոփայական հերմենեւտիկայի տեսաբանների` Ֆր. Շլայերմախերի, Վ. Դիլթայի, Գ. Շպետի, Մ. Հայդեգերի, Հ.-Գ. Գադամերի ու Պ. Ռիկյորի հայեցակարգերի էականորեն նշանակալի գաղափարների փոխլրացչականությամբ հյուսվող «իսկության հերմենեւտիկայի», որի հետեւո-ղական կատարելագործմամբ եւ` «իմաստության հերմենեւտիկայի» հայեցա կարգի իմաստային տեսադաշտում ու հենց հերմենեւտիկական մեթոդաբանությամբ` ուսումնասիրվում է Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունը եւ քննական խորհրդա ծությամբ` հաս-կացվում ու մեկնորոշվում նրա պատմագիտական հայեցակարգի ու ըստ այդմ` պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը հայտող իմաստությունը, ըստ մարդկային կարո-ղության:Գիրքը նախատեսված է եւ կարող է պիտանի ու օգտակար լինել միջնադարագետներին, փիլիսոփաներին, աստվածաբաններին ու պատմաբաններին, հերմենեւտիկայի տեսությամբ ու կիրարկմամբ` հումանիտար ու սոցիալական հետազոտության մեթոդաբանությամբ, հե-տաքրքրվողներին եւ որպես նախընտրելի ընթերցող ունի բոլոր նրանց, որոնք ձգտում են հասու լինել պատմությունում բովանդակյալ` մարդկային (որում եւ` հայոց) ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստին ու խորհուրդին, սիրում են իմաստություն ու հերմենեւտիկան որպես իմաստությանն աշակերտություն եւ իրենց սիրո ու հենց պատմության բուն խորհուրդի կատարումով` հոգեկեցույց ու կենարար աստվածային իմաստության ներկրթյալ` անկեղծորեն ապրում այն որպես կենսակերպ:

Կիսվել