Մաշտոցի անվան Մատենադարանի գիտական համակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում Միջնադարյան հայ գրականության ուսումնասիրության բաժինը: Այն ամենից առաջ կոչված է՝ ի մի բերելու առկա աղբյուրագիտական, բնագրագիտական, մատենագիտական նյութը, մյուս կողմից՝ կատարելու գիտական ընդհանրացումներ՝ հենվելով ժամանակակից բանասիրության ու գրականագիտության տեսական նորագույն սկզբունքների վրա: Կիրառվում է տեսական ու գեղագիտական որոշակի հայեցակարգ, ըստ որի դիտարկվում են նյութի ոչ միայն բովանդակային կողմերը, այլև գեղարվեստական սկզբունքներ ու պոետիկայի բազմազան խնդիրներ: Բացի այդ, բաժինը զբաղվում է միջնադարյան գրականության ժանրային, թեմատիկ և կառուցվածքային դասակարգմամբ ու հրապարակմամբ, ինչպես նաև հայ նոր գրականության՝ Մատենադարանում պահպանվող բացառիկ նյութերի վերհանմամբ և տպագրությամբ: Միաժամանակ աշխատանքներ են տարվում միջնադարյան գրականության և ժողովրդական բանավոր ավանդույթի կապերի ու հարաբերությունների քննության ուղղությամբ: Ի մասնավորի, գրքային ավանդույթի հետ փոխազդեցությունների տեսանկյունից ուսումնասիրվում են մեր ազգային էպոսի` «Սասնա ծռերի» պատումները: Այս համալիր աշխատանքները կամբողջացնեն մեր պատկերացումները հայ գրականության հարուստ ու հետաքրքիր պատմության, զարգացման առանձնահատկությունների վերաբերյալ, կնպաստեն նոր ու գիտական հանրությանն անծանոթ գրական բնագրերի հրատարակությանն ու ուսումնասիրությանը, միջնադարյան գրականության քննության մեթոդաբանական նոր սկզբունքների մշակմանն ու կիրառությանը:


Բաժնի վարիչ` Արամ Թոփչյան
բանասիրական գիտ. դոկտոր

Կիսվել