ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ ԱՆՆԱ ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆԻ «ՏՕՆԱՊԱՏՃԱՌ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ. ՄԱՍ Ա.» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աննա Օհանջանյան, «Տօնապատճառ ժողովածու. Մաս Ա.», Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչություն, 2017թ., 320 էջ 

«Էջմիածին» հրատարակչությունը հրատարակել է Մատենադարանի Բնագիտության և բժշկագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող Աննա Օհանջանյանի «Տօնապատճառ ժողովածու. Մաս Ա.» աշխատությունը, խմբագիր՝ Գէորգ Տէր-Վարդանեան։ Գիրքը ներկայացնում է Վարդան Հաղբատեցու, Վարդան Արևելցու և Հովհաննես Գանձակեցու խմբագրության Տոնապատճառի առաջին տասնչորս՝ Դավթի և Հակոբոսի տոնից մինչև Տյառնընդառաջի տոնապատճառային միավորների համեմատական բնագիրը՝ աղբյուրագիտական առաջաբանով հանդերձ։ Քննության են առնվում Տերունական՝ հատկապես Սուրբ Ծննդյան (Հայտնության) և Մկրտության տոներին և եկեղեցական տոնակատարությանն առնչվող խնդիրներ` հակաերկաբնակության դիրքերից։ Տոնապատճառը ներկայացվում է ոչ միայն որպես տոնածիսական, այլև դավանաբանական, հակաքաղկեդոնիկ ժողովածու։
  Գիրքը հրատարակվել է «Սարգիս Գաբրիելյան» հիմնադրամի մեկենասությամբ։

Կիսվել