Որպես գիտահետազոտական ինստիտուտ՝ իր ստեղծման առաջին իսկ օրվանից Մատենադարանը ձեռնամուխ է եղել գիտահրատարակչական բեղմնավոր գործունեության։ Սկսած 1950-ական թթ. մինչ օրս Մատենադարանը հրատարակել է ավելի քան 400 անուն աշխատություն։


Մատենադարանի հրատարակչական բաժին
Հեռ.` +374 (010) 51-30-33
[email protected]

Աբգարյան Գ., Մատենադարան, Երևան, 1962:
Աբգարյան Գ., Սեբեոսի պատմությունը և Անանունի առեղծվածը, Երևան, 1965:
Աբրահամյան Ա., Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը, Երևան, 1944:
Աբրահամյան Ա., Մի էջ Անդրկովկասի ժողովուրդների և հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից (ուսումնասիրություն և վավերագրեր), Երևան, 1953:
Ալպօյաճեան Ա., Իրաքի հայերը, Երևան, 2003:
Ամալյան Հ., Միջնադարյան Հայաստանի բառարանագրական հուշարձանները, Երևան, 1966:
Ամալյան Հ., Միջնադարյան Հայաստանի բառարանագրական հուշարձանները 16-17-րդ դարերում, Երևան, 1971:
Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Ուսումն բժշկութեանն է այս, աշխատասիրությամբ Դոնարա Կարապետյանի, Երևան, 2014:
Այվազյան Ա., Հայ զինվորականության պատվո վարքականոնը (4-5-րդ դարեր), Երևան, 2000, 2021:
Այվազյան Ա., Հայոց Եկեղեցին XVIII դարի հայ ազատագրական շարժման քառուղիներում, Երևան, 2003:
Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն և տոմար, աշխատությամբ Աշ. Աբրահամյանի, Երևան, 1940:
Անանուն ժամանակագրություն, առաջաբանով և ծանոթագրություններով, կազմեցին Հովհ. Մանվելյան, Հար. Աբրահամյան, Երևան, 1940:
Անանուն մեկնութիւն ՀՀ «Ստորոդութեանցն» Արիստոտելի: Համահավաք բնագիրը Ս. Պ. Լալաֆարյանի և Վ. Կ. Չալոյանի, առաջաբանը և խմբագրությունը Վ. Կ. Չալոյանի, թարգմանությունը գրաբարից ռուսերեն՝ Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան, 1961:
Անթապյան Փ., Վարդան Արևելցի, Կյանքն ու գործունեությունը, գիրք Ա, Երևան, 1987:
Անթապյան Փ., Վարդան Արևելցի, Կյանքն ու գործունեությունը, գիրք Բ, Երևան, 1989:
Աշտանակ Դ, Երևան, 2011:
Ասար Սեբաստացի, Գիրք Բժշկական արհեստի (XVI-XVII դդ.), աշխատասիրությամբ Դ. Մ. Կարապետյանի, Երևան, 1993:
Աստոյան Ա., Դարի կողոպուտը, Հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում 1914-1923 թթ., Երևան, 2013:
Ավետիսյան Ա., Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը, Երևան, 2016:
Ավետիսյան Ավետիս, Հայ արվեստի պատմության էջեր, Երևան 2022:
Արտաշես Մաթևոսյան, Աշխատություններ. պատմաբանասիրական և ձեռագրագիտական ուսումնասիրություններ, կազմող և խմբագիր Կարեն Մաթևոսյան, Երևան, 2022:
Արևշատյան Ս., Ա. Ս. Մաթևոսյան, Գլաձորի Համալսարանը՝ միջնադարյան Հայաստանի լուսավորության կենտրոն, Երևան, 1984:
Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի գրչության կենտրոնները 10-15-րդ դդ. Երևան, 2012:
Ավետիսյան Ա., Մանրանկարիչ Հովհաննես Խիզանցի, Երևան, 2013:
Ավդոյան Լ., Ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, Երևան, 2013:

Բադալյան Հ., Սկևռայի գրչության դպրոցը, Երևան, 2013:
Բաղդասարյան Է., Հովհաննես Երզնկացին և նրա խրատական արձակը, Երևան 1977:
Բաղումյան ծ․ վրդ․ Զաքարիա, Կիրակոս Երզնկացու՝ Սուրբ Եւագր Պոնտացու լուծմունքները, Երևան, 2022:
Բանբեր Մատենադարանի № 1, Երևան, 1941:
Բանբեր Մատենադարանի № 2, Երևան, 1950:
Բանբեր Մատենադարանի № 3, Երևան, 1956:
Բանբեր Մատենադարանի № 4, Երևան, 1958:
Բանբեր Մատենադարանի № 5, Երևան, 1960:
Բանբեր Մատենադարանի № 6, Երևան, 1962:
Բանբեր Մատենադարանի № 7, Երևան, 1964:
Բանբեր Մատենադարանի № 8, Երևան, 1967:
Բանբեր Մատենադարանի № 9, Երևան, 1969:
Բանբեր Մատենադարանի № 10, Երևան, 1971:
Բանբեր Մատենադարանի № 11, Երևան, 1973:
Բանբեր Մատենադարանի № 12, Երևան, 1977:
Բանբեր Մատենադարանի № 13, Երևան, 1980:
Բանբեր Մատենադարանի № 14 , Երևան, 1984:
Բանբեր Մատենադարանի № 15, Երևան, 1986:
Բանբեր Մատենադարանի № 16, Երևան, 1994:
Բանբեր Մատենադարանի № 17, Երևան, 2006:
Բանբեր Մատենադարանի № 18, Երևան, 2008:
Բանբեր Մատենադարանի № 19, Երևան, 2012:
Բանբեր Մատենադարանի № 20, Երևան, 2014:
Բանբեր Մատենադարանի № 21, Երևան, 2015:
Բանբեր Մատենադարանի № 22, Երևան, 2015:
Բանբեր Մատենադարանի № 23, Երևան, 2016:
Բանբեր Մատենադարանի № 24, Երևան, 2017:
Բանբեր Մատենադարանի № 25, Երևան, 2018:
Բանբեր Մատենադարանի № 26, Երևան, 2018:
Բանբեր Մատենադարանի № 27, Երևան, 2019:
Բանբեր Մատենադարանի № 28, Երևան, 2019:
Բանբեր Մատենադարանի № 29, Երևան, 2020:
Բանբեր Մատենադարանի № 30, Երևան, 2020:
Բանբեր Մատենադարանի № 31, Երևան, 2021:
Բանբեր Մատենադարանի № 32, Երևան, 2021:
Բանբեր Մատենադարանի № 33, Երևան, 2022:
Բառագիրք Հայոց, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Հ. Ամալյանի, Երևան, 1975:
Բարսեղ Կեսարացի, Յաղագս վեցաւրեայ արարչութեան, Երևան, 1984:
Բժշկարան ձիոյ և առհասարակ գրաստնոյ (ԺԳ դար), կազմող Չուգասզյան Բ., Երևան, 1980:
Բունիաթ Սեբաստացի, Գիրք բժշկության, աշխատասիրությամբ Դ. Մ. Կարապետյանի, Երևան 1987:

Գէորգեան Ա., Անանուն հայ մանրանկարիչներ, մատենագիտութիւն (9-17-րդ դդ.), Կահիրէ, 2005:
Գէորգեան Ա., Հայ մանրանկարչութեան մատենագիտութիւն, Կահիրէ, 2000:
Գիրք երկոտասան մարգարէից (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Հայկ Ամալյանի, Երևան, 2001:
Գիրք Ելից (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Ա. Զեյթունյանի, Երևան, 1992:
Գիրք Ծննդոց (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Ա. Զեյթունյանի, Երևան, 1985:
Գիրք Ղեւտացոց (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Ա. Զեյթունյանի, Անթիլիաս, 1993:
Գիրք թուոց (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Հ. Ամալյանի, Երևան, 1999:
Գիրք Մակաբայեցոց (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Հայկ Ամալյանի, Երևան, 1998:
Գիրք Պիտոյից, աշխատասիրությամբ Գ. Մուրադյանի, Երևան 1993:
Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան Ողբերգութեան, հայերեն և ռուսերեն, Երևան, 2009:
Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան Ողբերգութեան. Մատենադարանի 1173 թ. ձեռագրի նմանհանություն, Երևան, 2004:
Գրիգոր Նարեկացի, Տաղեր և գանձեր, աշխատասիրությամբ Ա. Քյոշկերյանի, Երևան 1981:
Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում (Ս. Մանուկյան, Դ. Ղազարյան), Երևան, 2016:
Գրիգորիս, Քննութիւն բնութեան մարդոյ և նորին ցաւոց, աշխատասիրությամբ Ա. Ս. Կծոյանի, Երևան, 1962:
Գևորգյան Ա., Արհեստներն ու կենցաղը հայկական մանրանկարներում (ալբոմ), Երևան, 1973:

Դատաստանագիրք Աստրախանի հայոց, աշխատասիրությամբ Ֆ. Գ. Պողոսյանի, Երևան, 1967:
Դաւիթ Անյաղթ, Մեկնութիւն ի վերլուծական Արիստոտէլի: Համահավաք քննական բնագիրը, թարգմանությունը գրաբարից ռուսերեն, առաջաբանն ու ծանոթագրությունները Ս. Արևշատյանի, Երևան, 1967:
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան, նմանահանություն 1280 թ. ձեռագրի, աշխատասիրությամբ Բ. Չուգասզյանի և Ս. Արևշատյանի, Երևան 1980:
Դաւիթ Անյաղթ, Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, համահավաք քննական բնագրերը և առաջաբանը Ս. Արևշատյանի, Երևան, 1980:
Դավիթ Անհաղթ, Երկեր, թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունը Ս. Արևշատյանի, Երևան 1980:
Դիվան հայոց պատմության, Ղուկաս Կարնեցի, (1780-1785) հատոր Ա, աշխատասիրությամբ Վ. Գրիգորյանի Երևան, 1984:
Դիվան հայոց պատմության. Ղուկաս Կարնեցի (1786-1792), հատոր Բ, աշխատասիրությամբ Վ. Գրիգորյանի, Երևան, 2003:
Դրամբյան Ի., Հեթում Բ Արքայի ճաշոցը, (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն), Երևան, 2004:

Եգանեան Օ., Աշխատութիւններ, հրատ. պատրաստեց՝ Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Երևան, 1984։
Եգանեան Օ., Աշխատութիւններ: Մաշտոցեան Մատենադարանի ձեռագրական հաւաքածուները, հրատ. պատրաստեց՝ Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Երևան, 2014:
Եղիշէի վասն Վարդանայ և հայոց պատերազմին: Ի լոյս ածեալ Ե. Տեր-Մինասեան, Երևան, 1957:
Եսայի Նչեցի, Վերլուծութիւն քերականութեան, աշխատասիրությամբ Է. Գ. Խաչերյանի, Երևան, 1966:
Երիտասարդական 3-րդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2017 թ:
Երկրորդ օրէնք, քննական բնագիրը աշխատասիրութեամբ Ա. Զեյթունեանի, Երևան, 2002:

Զարդատառեր (ալբոմ), կազմող՝ Հ. Կարագյոզյան, Երևան, 1993:

Էյնաթյան Ջ., Տիեզերագիտության և տոմարի մեկնություններ (Է.-ԺԵ. դարեր), Ուսումնասիրություն և բնագրեր, Երևան, 2015:
Էյնաթյան Ջ., Տոմարի և տիեզերագիտության հետքերով (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2021:

Թահմիզյան Ն., Գրիգոր Նարեկացին և հայ հոգևոր երաժշտությունը V-X դարերում, Երևան, 1985:
Թահմիզյան Ն. , Երաժշտությունը հին և միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, 1982:
Թահմիզյան Ն., Ներսես Շնորհալին երգահան և երաժիշտ, Երևան, 1973:
Թամրազյան Ա., Գրիգոր Նարեկացուն վերագրվող «Մեկնութիւն Ո՞վ է դա»-ի» երկը, Երևան, 2019:
Թամրազյան Ա., Էսսեներ և ուսումնասիրություններ, Երևան, 2013:
Թամրազյան Հ., Երկեր, հ. Դ, Երևան, 2012:
Թամրազյան Հր., Անանիա Նարեկացի. Կյանքը և մատենագրությունը, Երևան, 1983:
Թամրազյան Հր., Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը, Գիրք Ա, Երևան, 2013:
Թամրազյան Հր., Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը, Գիրք Բ, Երևան, 2016:
Թամրազյան Հր., Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը, Գիրք Գ, Երևան, 2017:
Թամրազյան Հր., Գրիգոր Նարեկացին և նորպլատոնականությունը, Երևան, 2004:
Թամրազյան Հր., Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը, Գիրք Ա, Երևան, 2013:
Թաջարյան Ի., Մատենադարանի ղաջարական արվեստի նմուշները (գիրք-ալբոմ), Երևան, 2021:
Թեոդիկ, Տիպ ու տառ, Երևան, 2012:
Թոփչյան Ա., Մովսես Խորենացու հունական աղբյուրների խնդիրը, Երևան, 2001:
Թովմա Արծրունի և Անանուն, Պատմութիւնն տանն Արծրունեաց, Երևան, 2006:
Թորոսյան Խ., Թագակիրների պատմությունն ու գովաբանությունը որպես Զաքարյան Հայաստանի ու Զաքարյանների պատմության սկզբնաղբյուր, Երևան, 1992:
Թորոսյան Վ., Հայոց կաթողիկոսական իշխանությունը (ԺԱ. դարի կեսեր – ԺԲ. դարի սկիզբ), Երևան, 2018:
Թումանյան Բ., Առձեռն տոմարացույց, Երևան, 1965:
Թումանյան Լուսինե, Վանա լճի կղզիների վանքերի գրչության կենտրոնները, Երևան, 2019:
Թումանյան Լուսինե, Վանականության կանոնները եւ ծիսակարգերը Հայոց մեջ, Գիրք առաջին, Երևան, 2023:

ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն երրորդ (1481-1500 թթ.) կազմեց Լ. Խաչիկյանը, Երևան, 1967:

Իշօխ, Գիրք ի վերայ բնութեան, քննական բնագիր, ռուսերեն թարգմանություն և առաջաբան Ս. Վարդանյանի, Երևան, 1979:

Լևոն Խաչիկյան-90, Նյութեր Մատենադարանի հիմնադիր տնօրենի ծննդյան իննսունամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի, Երևան, 2010:
Լևոն Խաչիկյան . Հարյուրամյակ, նյութեր ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի ծննդյան հարյուրամյակին նվիրված հայագիտական միջազգային գիտաժողովի (28-30 հունիսի 2018 թ.), Երևան, 2019:


Խաչերյան Լ., «Գրչության արվեստի» լեզվական-քերականական տեսությունը միջնադարյան Հայաստանում (ուսումնասիրություն և բնագրեր), Երևան, 1962:
Խաչիկյան Լ., Աշխատություններ, հ. Ա., Երևան, 2012:
Խաչիկյան Լ., Աշխատություններ, հ. Բ, Երևան, 2017:
Խաչիկյան Լ., Աշխատություններ, հ. Գ, Երևան, 2008:
Խաչիկյան Լ., Եղիշեի Արարածոց մեկնութիւնը, Երևան, 1992:
Խաչիկյան Լ., Եղիշէ, Eghishe. Մեկնութիւն Արարածոց, Երևան, 2004:
Խաչիկյան Լ., Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագրութիւն, Երևան, 1999: 
Խաչիկյան Լ., Փոքր Հայքի սոցիալական շարժումների պատմությունից (IV դար), Երևան, 1951:
Խաչիկյան Շ., Լազարեան առեւտրական ընկերութեան հաշուեմատեանը (1741-1795 թթ.) (Տնտեսական պատմության վավերագրեր, Գ), Երևան, 2006:
Խաչիկյան Շ., Նոր Ջուղայի հայ վաճառականությունը և նրա առևտրատնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ XVII-XVIII դարերում, Երևան, 1988:

Կալվածագրեր և տնտեսական այլ գործարքների վերաբերյալ արխիվային վավերագրեր, պրակ I, առաջաբանով, ծանոթագրություններով և բառարանով, կազմեց՝ Հար. Աբրահամյան: Երևան, 1941:
Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի հայկական դատարանի արձանագրությունները (XVI դ.), աշխատասիրությամբ Վ. Գրիգորյան, Երևան, 1963:
Կիլիկիայի գրչության կենտրոնները (11-15-րդ դարեր), կազմեց Հ. Բադալյանը, Երևան, 2013
Կիլիկյան ձեռագրերի լուսանցապատկերները 13-14-րդ դդ., Երևան, 2009 թ.:
Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, աշխատասիրությամբ Ա. Մելիք-Օհանջանյանի, Երևան, 1961:
Կիրակոսյան Հ., Մատենադարանի հայատառ պարսկերեն Ավետարանի ձեռագրերը, Երևան, 2020:
Կոմիտաս վարդապետ. 1869-1935, լուսանկարների ալբոմ-ուսումնասիրություն, աշխատասիրությամբ Գուրգեն Գասպարյանի, Երևան, 2014:
Կոստանդ Ջուղայեցի, Աշխարհաժողով, աշխատասիրությամբ Սարգիս Բալդարյանի (Տնտեսական պատմության վավերագրեր, Դ), Երևան, 2021:
Կորխմազյան Է., Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ-ԺԴ. դդ., Երևան, 2015:
Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, աշխատասիրությամբ Ա. Մաթևոսյանի, Երևան, 1994:
Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, Երևան, 2005:
Կուլպենկյան Ռ., Հայ-պորտուգալական հարաբերություններ, Երևան, 1983:

Հակոբ Ղրիմեցի, Տոմարագիտական աշխատություններ, Երևան, 1987:
Հակոբյան Հ., Արցախի մանրանկարչական արվեստը, Երևան, 2014:
Հակոբյան Հ., Արցախի միջնադարյան արվեստը, Երևան, 1991:
Հակոբյան Հ., Արցախ-Ուտիքի մանրանկարչությունը XIII-XIV դդ., Երևան, 1989:
Հակոբյան Հ., Արցախի միջնադարյան արվեստը, Երևան, 1991:
Հակոբյան Հ., Կորխմանյան Է., Հայ մանրանկարչություն, Երևան, 1987:
Հակոբյան Հ., Հայոց տերունական սրբապատկերները, Երևան, 2002:
Հակոբյան Հ., Վասպուրականի մանրանկարչությունը, գիրք Ա, Երևան, 1976:
Հակոբյան Հ., Վասպուրականի մանրանկարչությունը, գիրք Բ, Երևան, 1982:
Հակոբյան Վ., Երևանի խանության ԺԸ․ դարի երկրորդ կեսի պատմության հարցերն ըստ Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրական նյութերի, Երևան, 2021:
Հաղպատի Ավետարանը, Երևան 2013:
Համբարձումյան Հայկ, Անկախության Սասնա ծռերը, Երևան, 2021:
Համբարձումյան Հայկ, Հացն ու Գինին․ որսը, խնջույքն ու սննդային կոդերը «Սասնա ծռեր» էպոսում և հայ միջնադարյան գրականության մեջ, Երևան, 2024:
Հայ ձեռագրային զարդանկարչություն (ալբոմ), կազմեց՝ Լ. Ս. Դուռնովո, Երևան 1987:
Հայ միջնադարյան հանելուկներ (V-XVII դդ.), աշխատասիրությամբ Ա. Մնացականյանի, Երևան, 1980,:
Հայելի Վարուց, աշխատասիրությամբ Քնարիկ Տեր-Դավթյանի, Երևան, 1994:
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Ե-ԺԲ դդ., Երևան, 1988:
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, կազմեց՝ Ա. Մաթևոսյան, Երևան, 1984:
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԴ դար, Մասն Ա (1301-1325 թթ.), կազմողներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան, Երևան, 2018:
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԴ դար, Մասն Բ (1326-1350 թթ.), կազմողներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան, Երևան, 2020:
Հայկական աղբյուրները Աղա Մուհամմադ խանի անդրկովկասյան արշավանքների մասին (1795-1797 թթ.), աշխատասիրությամբ Ռ. Տ. Տիտանյանի, Երևան 1981, 259 էջ:
Հայկական մանրանկար, առաջաբանի հեղինակ՝ Է. Կորխմազյան, Երևան, 1967:
Հայկական մանրանկարչություն, ալբոմ՝ հայերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուներով, ներածական հոդվածը և նկարների բացատրությունը, Լ. Ա. Դուռնովոյի, խմբագրությունը և առաջաբանը Ռ. Գ. Դրամբյանի, Երևան 1967:
Հայկական մանրանկարչություն, Գլաձոր (մանրանկարչական 16 բացիկ), կազմող՝ է. Կոխմազյան, Երևան, 1983:
Հայկական մանրանկարչություն, Գրիգոր Տաթևացի և Անանուն Սյունեցի (ալբոմ), Երևան, 1987:
Հայկական մանրանկարչություն, Դիմանկար (մանրանկարչական 16 բացիկ), կազմող՝ Ա. Բ. Գևորգյան, Երևան, 1983:
Հայկական մանրանկարչություն, Կենդանազարդեր, կազմեց՝ Աստղիկ Գևորգյանը, Երևան, 1996:
Հայկական մանրանկարչություն, Հովհաննես Սանդղկավանեցի (ալբոմ), Երևան, 1987:
Հայկական մանրանկարչություն, Մատենադարանի հավաքածու, Երևան, 2014։
Հայկական մանրանկարչություն, Վասպուրական (ալբոմ), կազմող՝ Հ. Հակոբյանը, Երևան, 1987:
Հայկական մանրանկարչություն, Վասպուրական (մանրանկարչական 16 բացիկ), կազմող՝ Հ. Հակոբյան, Երևան, 1983:
Հայրեններ, աշխատասիրությամբ Ա. Շ. Մնացականյանի, Երևան, 1995:
Հարությունյան Ա., Խոր Վիրապ: Պատմությունը, ձեռագրական և վիմագրական ժառանգությունը, Երևան, 2017:
Հարությունյան Ա. Խ., Ներկերի և թանաքների գործածությունը հին հայկական ձեռագրերում, Երևան, 1941:
Հարությունյան Է., Մխիթար Այրիվանեցի (կյանքն ու ստեղծագործությունը), Երևան, 1985:
Հարությունյան Խ., Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները, Երևան, 2019:
Հարությունյան Խ., Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն (Թ-ԺԵ. դարեր), Գիրք Ա, Երևան, 2022:
Հեթում Բ արքայի ճաշոցը, Երևան, 2011:
Հիշողության վերականգնումը, Հոդվածներ, խմբագիրներ՝ Ա. Խզմալյան, Գ. Էլիազյան, Երևան, 2017:
Հովասափ Սեբաստացի, Բանաստեղծություններ, աշխատասիրությամբ Վ. Պ. Գևորգյանի, Երևան, 1964:
Հովհան Դամասկացի, հատոր Ա, Դիալեկտիկա, աշխատասիրությամբ Գոհար Մուրադյանի, Երևան, 2019:
Հովհան Դամասկացի, հատոր Բ, «Աւանդութիւն ուղղափառ հաւատոյ», աշխատասիրությամբ Գոհար Մուրադյանի, Երևան, 2023:
Հովհաննես Երզնկացի, Մատենագրություն, հ. Ա, Երևան, 2013:
Հովհաննես Կարնեցի, Տաղարան, աշխատասիրությամբ Շուշանիկ Նազարյանի, Երևան, 1962:
Հովհաննես Տեր-Դավթյան, Ջուղայեցու Հաշվետումարը, աշխատասիրությամբ Լ.Ս. Խաչիկյանի և Հ.Դ. Փափազյանի (Տնտեսական պատմության վավերագրեր, Ա), Երևան, 1984:
Հրավարդ Հակոբյան, Արվեստի անխոնջ նվիրյալը, Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ, Կենսամատենագիտություն, Երևան, 2020:
Հ(Յ)ովհաննես Քռնեցի, Յաղագս քերականի, բնագիրը հրատարակության պատրաստեց Լ.Ս. Խաչիկյանը, Երևան, 1977:

Ղազարյան Դ., Ժապավենաձև հմայլիներ, Երևան, 2013:

Մաթևոսյան Ա., Աշխատություններ, կազմող և խմբագիր՝ Կարեն Մաթևոսյան, Երևան, 2022:
Մաթևոսյան Ա., Մեծոփավանքի գրչության կենտրոնը (ԺԲ-ԺԵ դդ.), Ս. Էջմիածին, 1997:
Մաթևոսյան Կ., Անին և անեցիները, Երևան, 2021:
Մաթևոսյան Կ., Սամվել Անեցու Ժամանակագրության ձեռագրերը և նորահայտ լրացումները, Երևան, 2009:
Մալխասյան Արմեն, Հայկական կազմարարական դպրոցները և Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի կազմերի արձանագրությունները, Երևան, 2022:
Մակարյան Վեներա, Պատմական Սիրիայի հայերը օսմանյան շրջանում (16-18-րդ դարեր), Երևան, 2023:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա, կազմեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, խմբ.՝ Ա. Մնացականյանի, Օ. Եգանյանի, Երևան, 1984:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ, կազմեցին՝ Օ. Եգանեան, Ա. Զէյթունեան, Փ. Անթաբեան, Ա. Քեօշկերեան, խմբ.՝ Ա. Մնացականեանի, Օ. Եգանեանի, Ա. Զէյթունեանի, Երևան, 2004:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Գ, կազմեց՝ Օ. Եգանեան, խմբ.՝ Փ. Անթաբեանի, Յ. Քէօսէեանի, Ա. Ղազարոսեանի, Տ. Շահէ Քհյ. Հայրապետեանի, Երևան, 2007:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Դ, կազմեցին՝ Ա. Քեօշկերեան, Կ. Սուքիասեան, Յ. Քեօսէեան, խմբ.՝ Փ. Անթաբեանի, Յ. Քեօսէեանի, Ա. Ղազարոսեանի, . Շահէ Քհյ. Հայրապետեանի, Երևան, 2008:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ե, կազմեց՝ Օ. Եգանեան, խմբ.՝ Յ. Քեօսէեանի, Ա. Ղազարոսեանի, Շահէ քհյ. Հայրապետեանի, Երևան, 2009:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Զ, խմբ.՝ Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Երևան, 2012:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Է, խմբ.՝ Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Երևան, 2012:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ը, խմբ.՝ Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Երևան, 2013:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Թ, խմբ.՝ Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Երևան, 2017:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ժ, խմբ.՝ Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Երևան, 2019:
Մաշտոցի անվան Մատենադարան (ուղեցույց), կազմող Բ. Լ. Չուգասզյան, Երևան, 1980:
Մարտիրոսյան Ա., Մաշտոց (քննական ուսումնասիրություն), Երևան, 1982:
Մարտիրոսյան Ա., Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ Իմաստնոյ: Գիրք Բ, Երևան, 1972:
Մատեան գիտութեան և հաւատոյ, հնագույն հայերեն թղթյա ձեռագիր 981 թ., նմանահանություն, աշխատասիրությամբ Արտաշես Մաթևոսյանի, Երևան 1995 և 1997:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր Զ, Ը դար, Երևան, 2007:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր Է, Ը դար (հավելված), Երևան, 2007:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր Ը, Ը դար, Շարական, Երևան 2007:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր Թ, Թ դար, 2008:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր Ժ, Թ դար, 2009:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր ԺԱ, Ժ դար, 2010:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր ԺԲ, Ժ դար, 2008:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր ԺԳ, գանձարան, Գիրք Ա, 2008
Մատենագիրք Հայոց, հատոր ԺԴ, գանձարան, Գիրք Բ, 2008:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր ԺԵ, Ժ դար, Պատմագրություն, երկու գրքով, գիրք Բ, 2011:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր ԺԶ, ԺԱ դար, Երևան, 2012:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր ԺԹ, ԺԲ դար, Երևան, 2014:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր Ի, ԺԲ դար, Երևան, 2014:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր ԻԱ, ԺԲ դար, Երևան, 2018:
Մատենագիրք Հայոց, հատոր ԻԲ, ԺԲ դար, Երևան, 2022:
Մատենադարան (բուկլետ), կազմող՝ Էդ. Հակոբյան, Երևան, 1975:
Մատենադարան Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադրման հիսնամյակին նվիրված գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան, 2009:
Մատենադարան, Պատկերազարդ համառոտ ուղեցույց, ռուսերեն, կազմող՝ Է. Հակոբյան, Երևան 1967:
Մատենադարանի աշխատակիցների գիտական աշխատությունների մատենագիտություն 2017-2022 թթ., կազմող՝ Վահե Թորոսյան, Երևան, 2023
Մատենադարանի արծաթեպատ կազմերով ձեռագրերը, Երևան, 2011:
Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, հրովարտակներ, պրակ առաջին (ԺԵ-ԺԶ դդ.) կազմող՝ Հ. Փափազյան, Երևան, 1956:
Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, հրովարտակներ, պրակ երկրորդ (1601-1650 թթ.), կազմող՝ Հ. Փափազյան, Երևան, 1959:
Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, հրովարտակներ, պրակ չորրորդ (1734-1797), կազմեց Ք. Պ. Կոստիկյան, Երևան, 2008:
Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, հրովարտակներ, պրակ հինգերորդ, կազմեց Ք. Պ. Կոստիկյան, Երևան, 2021:
Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, շարիաթական նոտարական փաստաթղթեր (ԺԷ-ԺԸ դդ.), կազմեցին՝ Ք. Պ. Կոստիկյանը և Մ.Ա. Խեչոն, Երևան, 2018:
Մատթեոս Ջուղայեցի, Մեկնութիւն Աւետարանին Ղուկասու, աշխատասիրությամբ Հովհաննես Բեյլերյանի և Վիգեն Ղազարյանի, Երևան, 2022:
Մարտիրոսյան Ա., Պատմութիւն և խրատ Խիկարայ իմաստնոյ, Գիրք Բ, Երևան, 1972:
Մինասյան Թ., Արցախի գրչության կենտրոնները։ Ալբոմ-ուսումնասիրություն, Երևան, 2015:
Մինասյան Թ., Ուտիքի գրչության կենտրոնները, Երևան, 2020:
Մխիթար Այրիվանեցի, Գանձեր և տաղեր, աշխատասիր.՝ Է. Հարությունյան, Երևան, 2005:
Մխիթար Գոշ, Գիրք Դատաստանի, աշխատասիրությամբ Խ. Թորոսյանի, Երևան, 1974:
Մխիթարյան Ա., Պսակը և հարսանիքը հայոց մեջ ըստ մատենագրական աղբյուրների (V-XVIII դդ.), Երևան, 2018:
Մնացականյան Ա., Աղվանից աշխարհի գրականության հարցերի շուրջը, Երևան, 1966:
Մնացականյան Ա., Գրիգոր Տղա, Երևան, 1972:
Մնացականյան Ա., Հայկական միջնադարյան ժողովրդական երգեր, Երևան, 1956:
Մնացականյան Փ., Լեհահայեր. ձեռագրական ժառանգություն, Երևան, 2017:
Մոմիկ Մանրանկարիչ (13-14 դդ.), Երևան, 2010:
Մոսիկյան Կ., Նեմեսիոս Եմեսացի, Երևան, 2021:
Մովսես Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, քննական բնագիրը և ներածությունը Վ. Առաքելյանի, Երևան, 1983:
Մուշեղյան Եղիա Կարնեցի, Թուրքերեն-հայերեն բառարան, Երևան, 1986:
Մուրադյան Գ., Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ, Երևան, 2014:
Մուրադյան Գ., Հունաբանությունները դասական հայերենում, Երևան, 2010:

Յովհան Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարօնոյ, աշխատությամբ և առաջաբանով Աշ. Աբրահամյանի, 1941:
Յովհաննէս Երզնկացի, Մատենագրութիւն, հատոր Ա. Ճառեր եւ քարոզներ, Բնագրերը հրատ. պատրաստեցին Արմենուհի Երզնկացի Տէր Սրապյանը ևԷդվարդ Բաղդասարյանը, Երևան, 2013:
Յովհաննէս Կամենացի, Պատմութիւն պատերազմի խոթինու, աշխատասիրությամբ Հ. Ա. Անասյանի, 1964:
Յովհաննես Սեբաստացի, Պատմութիւն Սեբաստիոյ, աշխատասիրությամբ Բ. Լ. Չուքասզյանի, Երևան, 1974:


Նազարյան Շ., «Կռունկ» երգը և նրա պարունակությունը, Երևան, 1977:
Նազարյան Շ., Ողբի և սթափման բանաստեղծություններ, Երևան, 1992:
Նազարյան Շ., Պետրոս Ղափանեցի, Երևան, 1969:
Նեմեսիոս Եմեսացի, Յաղագս բնութեան մարդոյ, աշխատասիրությամբ Կարինե Մոսիկյանի, Երևան, 2019:
Ներսէս Լամբրոնացի. ներբողեան ասացեալ ի հրաշափառ գալուստ Հոգւոյն Սրբոյ, աշխատասիրությամբ Արփինե Ավետիսյանի, Երևան, 2022:
Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, աշխատասիր. Է.Մ. Բաղդասարյանի, Երևան, 1995:
Ներսես Շնորհալի, Հավատով Խոստովանիմ, Երևան, 2013:
Ներսես Շնորհալի, Տաղեր և գանձեր, Երևան, 1987:

Շահվելու որդի Սարհադի հաշվեմատյանը, աշխատասիրությամբ Շուշանիկ Խաչիկյանի (Տնտեսական պատմության վավերագրեր, Բ), Երևան, 1994։
Շիրինյան Մ., Քրիստոնեական վարդապետության անտիկ և հելլենիստական տարրերը, Երևան, 2005:

Չուգասզեան Բ., Գէորգ դպիր Պալատեցու կեանքի և գործունեության տարեգրութիւն, Երևան, 1994:

Պաղտասար Դպիր, Տաղիկներ սիրոյ և կարօտանաց, հրատարակության պատրաստեցին Շ. Նազարյան, Ա. Մնացականյան, 1958:
Պատմագիրք: Ստեփանոս Երեց, բնագիրը պատր., թարգմ.՝ Թ. Մինասեան; Լ. Թումանեան, առաջաբանը, ծանոթագր., գլխ. խմբ.՝ Վ. Բայբուրդեան, ծանոթագր., խմբ.՝ Հ. Կիրակոսեան, Թեհրան, 2017:
Պատճեն տումարի (Է-ԺԵ դդ.), քննութիւն և բնագրեր աշխատասիրությամբ Ջ. Էյնաթյանի, խմբագրությամբ Գ. Տեր-Վարդանյանի, Երևան, 2002:
Պատմութիւն Արիստակեսի Լաստիվերցւոյ, աշխատասիրութեամբ Կ. Ն. Յուզբաշյանի, 1963:
Պատմութիւն Սեբէոսի, աշխատասիրութեամբ Գ.Վ. Աբգարյանի, Երևան, 1979:
Պատմութիւն Փարիզի և Վիեննայի, աշխատասիրությամբ Կ. Ա. Մելիք-Օհանջանյանի, 1966:
Պատմութիւն Ֆարման մանկանն (միջնադարյան պոեմ), հրատարակության պատրաստեց Շուշանիկ Նազարյան, 1957:
Պատմութիւն և խրատ Խիկարայ իմաստնոյ, աշխատասիրությամբ Ա. Ա. Մարտիրոսյանի, Գիրք Ա, Երևան, 1969:
Պատմության և մշակույթի հարցեր, (օժանդակ ձեռնարկ զբոսավարների, երիտասարդ գիտաշխատողների, ասպիրանտների և հայցորդների համար), Երևան, 2020:


Սահակյան Ա., Հայ միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի խնդիրներ, 1. Հեքիաթ 2. Խաչքար, Երևան, 2017:
Սահակյան Վ., Մշո Բուլանըք գաւառի հայաբնակ գիւղերն ըստ Մկրտիչ Ա. Խրիմեան կաթողիկոսին ուղղուած նամակների, Երևան, 2021:
Սամուել Անեցի, Հավակմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիւտի ժամանակաց անցելոց մինչև ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ, բնագիրը Ա. Հայրապետյանի, առաջաբանը Կ. Մաթևոսյանի, խմբագրեց Գ. Տեր-Վարդանյանը, Երևան, 2011:
Սամուէլ Անեցի եւ շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, աշխատասիրությամբ Կ. Մաթևոսյանի, Երևան, 2014:
ՍԵՆ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ — 90, ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի ծննդյան իննսունամյակին նվիրված հայագիտական միջազգային գիտաժողովի նյութեր (22-23 մայիս, 2019 թ.), Երևան, 2020:
Սիմեոն Ապարանեցի, Բանաստեղծություններ, Երևան, 1976:
Սիմեոն Երևանցի, Ջամբռ, աշխատասիրությամբ Հ. Օհանյանի, Երևան, 2022:
Սթոուն Է. Մայքլ, Պարականոն բնագրեր և ավանդություններ, Երևան, 2014:
Ստեփանոս Երեց, Հանգիտագիրք, բնագիրը պատրաստեցին և աշխարհաբար փոխադրեցին Թամարա Մինասյանը և Լուսինե Թումանյանը, Թեհրան, 2017:

Վազգեն Վեհափառի Աւետարան (Ժ դար), նմանահանություն, աշխատասիրությամբ Ա. Մարտիրոսյանի և Տ. Իզմայլովայի, Երևան, 2000:
Վահրամ Րաբունի, Լուծմունք «Ստորագրութեանցն» Արիստոտելի: Համահավաք քննական բնագիրը, թարգմանությունը գրաբարից ռուսերեն, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Գ. Հ. Գրիգորյանի, Երևան, 1967:
Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Քերականի, աշխատասիրությամբ Լ. Խաչերյանի, Երևան, 1972:
Վարդանյան Ս., Բժշկության պատմություն. Հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարի վերջը, Պրակ Ա, Երևան, 2010:
Վարդանյան Ս., Բժշկությունը հին և միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, 1982:
Վարդանյան Ս., Հայ բժշկության պատմություն, Երևան, 2000:

Տեր-Վարդանեան Գ., Մեսրոպ Մագիստրոս արքեպիսկոպոս Տեր-Մովսիսեան, Երևան, 1999:
Տեր-Մինասյան Ե., Միջնադարյան աղանդների ծագման և զարգացման պատմությունից, Երևան, 1968:
Տեր-Պետրոսյան Լ., Հայ հին թարգմանական գրականությունը, Երևան, 1984:
Տոնագիր, Գիտական ժողովածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 75-ամյակի առթիվ, Երևան, 2021:

Ցուցակ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի եկեղեցասլավոներեն և ռուսերեն ձեռագրերի, կազմեց՝ Օլգա Վարդազարյան, Երևան, 2022:
Ցուցակ Մատենադարանի արաբերեն քրիստոնեական ձեռագրերի, կազմեցին՝ Մովսես Խեչո և Էսթեր Պետրոսյան, Երևան, 2021:
Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց: Երկլեզու հայերէն-անգլերէն հրատարակութիւն, կազմ. Ռ. Պօղոսեան, խմբ. Գ. Տէր-Վարդանեան, Գ. Մուրադեան, Երևան, 2017:
Ցուցակ Մատենադարանի ձեռագիր Ղուրանների, կազմողներ՝ Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Քնարիկ Սահակյան և ուրիշ., Երևան, 2016:
Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի, կազմեց` Քրիստինե Կոստիկյան, Երևան, 2017:
Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագիր պատառիկների, կազմեց՝ Հասմիկ Կիրակոսյան, Երևան, 2017:
Ցուցակ ձեռագրաց, հատոր Ա, կազմեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Երևան 1965:
Ցուցակ ձեռագրաց, հատոր Բ, կազմեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Երևան 1970:
Ցուցակ ձեռագրաց, հատոր Գ, կազմեց՝ Ա. Մալխասեան, Երեւան 2007:
Ցուցակ Մատենադարանի արաբերեն քրիստոնեական ձեռագրերի, կազմեցին՝ Մովսես Խեչո և Էսթեր Պետրոսյան, Երևան, 2021:
Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց: Երկլեզու հայերէն-անգլերէն հրատարակութիւն, կազմ. Ռ. Պօղոսեան, խմբ. Գ. Տէր-Վարդանեան, Գ. Մուրադեան, Երևան, 2017:
Ցուցակ Մատենադարանի ձեռագիր Ղուրանների, կազմողներ՝ Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Քնարիկ Սահակյան և ուրիշ., Երևան, 2016:
Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի, կազմեց` Քրիստինե Կոստիկյան, Երևան, 2017:
Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագիր պատառիկների, կազմեց՝ Հասմիկ Կիրակոսյան, Երևան, 2017:
Ցուցակ ձեռագրաց, հատոր Ա, կազմեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Երևան 1965:
Ցուցակ ձեռագրաց, հատոր Բ, կազմեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Երևան 1970:
Ցուցակ ձեռագրաց, հատոր Գ, կազմեց՝ Ա. Մալխասեան, Երեւան 2007:

Փափազյան Հ., Հոդվածներ, հ. Ա, Երևան, 2020:
Փափազյան Հ., Հոդվածներ, հ. Բ, Երևան, 2020:

Քյոսեյան Հ., Հայ միջնադարյան արվեստի աստվածաբանություն, Երևան, 2021:
Քյոսեյան Հ., Եղիշեի ճառերի աստվածաբանական նշանակությունը, Երևան, 2022:
Քոչարյան Ռոմիկ, Պատմությունը և հերմենևտիկան, Գիրք I. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը, Երևան, 2016:

Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, հ. 12, Երևան 1982:
Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, Դ, Իբն Աբդ Ալ-Զահիր, թարգմանությունը բնագրերից, առաջաբանը և ծանոթությունները՝ Գագիկ Դանիելյանի, Երևան, 2021:

ռուսերեն
Абгарян Г. В., Матенадаран, Ереван, 1962.
Абраам Кретаци, Повествование, критический текст, Ереван, перевод на русский язык, предисловие и комментарий Н. К. Кирганяна,1979.
Абусаид, О строении человека.,к изаданию подготовила С. А. Варданян, Ереван, 1974.
Агатангелос, История Армении.,перевод с древнеармянского, предисловие и комментарии К. С. Тер-Давтян и С. С. Аревшатяна, Ереван, 2004.
Акопян Г. Г., Миниатюра Васпуракана (XIII-XV вв.), Ереван, 1989.
Амирбекян Р., Каллиграфия и миниатюра Востока (коллекция Матенадарана, альбом), Ереван, 2012.
Анания Ширакаци, Космография, перевод с древнеармянского и комментарий К. С. Тер-Давтян и С. С. Аревшатяна, Ереван, 1962.
Аракел Даврижеци, Книга Историй (ԱռաքելԴավրիժեցի, ԳիրքՊատմութեանց), перевод с армянского, предисловие и комментарий Л. А. Ханларян,Մոսկվա, 1973.
Аревшатян С. С, Источники по истории высших школ средневековой Армении ( XII-XV вв.), Ереван, 1983.
Аревшатян С. С., К истории Философских школ средневековой Армении (XIV в.), Ереван, изд. АН АРМ ССР 1980.
Аревшатян С. С., Матевосян А. С., Гладзорский университет-центрпросвещения, Ереван, 1984.
Аревшатян С. С., Формирование филосовской науки в древней Армении (V-VI вв), Ереван, 1973.
Ароян Н., О теории средневековой невменной нотации на основе армянских хазов, Ереван, 1972.
Ароян Н., Расшифровка невменной нотации на основе армянских хазов, Ереван, 1973.
Армянская Миниатюра, Ереван, 2009.
Армянские первоисточники о туркменских государствах Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, сост. вступит, статья и коммемт. В. Григоряна,перевод с древнеармянского Кнарик Тер-Давтян и Ирик Антонян, Ашхабад, 1998.
Армянские жития V-XV вв., перевод с древноармянского и примечания К. С. Тер-Давтян, Ереван, 1996.
Армянские житя и мученичества V-XVIII вв., перевод с древноармянского, вступ. статья и примечания К. С. Тер-Давтян, Ереван, 1994.
Армянское войско в XVIII веке, из истории Армяно-русского военного содружества (исследование и документы)., потготовил к изданию А. Н. Хачатрян, Ереван, 1968.
Варданян С. А., Амирдовлат Амасиаци – армянский естествоиспытатель и врач XV в., Ереван, 1987.
Григор Нарекаци, Книга скорбных песнопений, Ереван, 1988.
Григор Нарекаци, Книга Скорбных Песнопений, Ереван, 2009.
Григор Татеваци, Толокование Притчей Соломоновых., перевод с древнеармянского, предсловие и примечание С. С. Аревшатяна, Ереван, 1999.
Григорий Просветитель,Много Речи,перевод с древнеармянского и примечанияС. С Аревшатян,Ереван, 2011.
Григорян В. Р., История Армянских колоний Украины и Польши (армяне в Подолии), Ереван, 1980.
Давид Анахт (непобедимый), Анализ “Введения” Порфирия, сводный критический текст, перевод с древноармянского, предисловие и примечания С.С. Аревшатяна, Ереван, изд. АН АРМ ССР, 1976.
Дрампян И. Р., Корхмазян Э. М., Художественные сокровища Матенадарана, Москва, 1976.
Закарии Канакерци, Хроника, перевод с армянского, предислови и комментарии М. О. Дарбинян-Меликян. Москва, 1969.
История Анонимного повествователя, псевод Шапух Багратуни, перевод с древноармянского, предисловие и комментарии Дарбинян-Меликян М. О., Ереван, АН Арм.ССР, 1971./ “Матенадаран”/
Источники по истории высших школ средневековой Армении (XII-XV вв.),перевод с древнеармянскоговстп. статьи и примеч. К.С. Тер-Давтян, предисл. и ред. С.С Аревшатян, Ереван, 1983.
Каталог рукописей и фрагментов латинского алфавита, хранящихся в Матенадаране,составила Л. И. Киселева,Ереван, 1980.
Киракос Гандзакеци, История Армении, перевод с древнвармянского, предисловие и комментарий Л. А. Ханларян, Москва, 1976.
Книга Хрий., перевод с древнеармянского, предисловие и примечания Гоар Мурадяан, Ереван, 1999, (300 стр.)
Корхмазян Э. М., Армянская миниатюра Крыма (XIV-XVII вв.), Ереван, 1978.
Корюн, Житие Маштоца, перевод Ш. В. Смбатяна и К. А. Мелик-Оганджаняна, комментарий Ш. В. Смбатяна. 1962.
Лики Памяти (сборник статей), Ереван, 2012.
Мартиросян А., Маштоц, под. ред. С.С. Аревшатяна,Ереван, 1988.
Матенадаран имени Маштоца (путеводитель)
Матенадаран, том I, Армянская рукописная книга VI-XIV, Москва, 1991.
Мелик-Парсаданян Х., Мхитар Гераци (врач XIII в.), 1941.
Мнацаканян А. Ш., О литературе Кавказской Албании, Ереван, 1969.
Мовсес Каланкатуаци, История страны Алуак,перевод с древнеармянского, предисловие и комментарий С.В.Смбатяна, Ереван, 1984.
Памятники армянской агиографии, выпуск I, Ереван, 1973.
Папазян А., Аграрные отношения в Восточной Армении в XVI-XVII вв, Ереван, 1972.
Сен Аревшатян, Избранные переводы с древнеармянского, Ереван 2023
Тагмизян Н., Музыка в древней и средневековой Армении, Ереван, 1982.
Тагмизян Н. Г., Теория музыки в древней Армении, Ереван, 1977.
Тамразян Рачья, Григор Нарекаци и неоплатонизм, Ереван, 2011.
Тамбурист Арутин, Руководство по восточной музыке, перевод с турецкого, предисловие и комментариин Н. К. Тагмазяна, Ереван, 1968.
Тамразян Грачья, Гр. Нарекаци и неоплатонизм, Ереван, 2011.
Тер-Петросян Л., Армения и Христианская Сирия. Культурные связи IV-V вв., Ереван, 2022.
Тер-Петросян Л., Древнеармянская переводная литература, Ереван, 1984.
Тер-Петросян Л., История, идеология, типология, речь на митинге 8 декабря 2007 г., Ереван, 2007.
Товма Арцруни и Аноним, История дома Арцруни, перевод с древнеармянского М. Дарбинян, изд. ”Наири”, Ереван, 2001.
Торосян Хосров, Суд и процесс в АрменииX-XIII вв., Ереван, 1985.
Хачикян Л., Армяне в Древней Москве и На Путях Ведуших в Москву, Ереван, 2009, 2014.
Эйнатян Д. А., Акоп Крымеци- армянский космограф XIV – XV веков, Москва, 1991.

անգլերեն
G. W. Abgarian, Matenadaran. 1962.
A. Astoyan, The Pillage Of The Century Expropriation Of Armenians In The Ottoman Empire In 1914-1923, Yerevan, 2015.
Armenian Miniatures, Yerevan, 2009.
Armenian Miniatures of the 13th tad 14th centuries from the Matenadaran collction, Leningrad, 1984.
Armenian Miniatures of the 13th and 14th centuries from the Matenadaran collection Yerevan, Yerevan 1984.
Armenian Scriptoria of Western Armenia and Cilicia (10-15 centuries) the map, Yerevan, 2012.
Codex Echmiadzin. Faximilie. Matenadaran manuscript N 2374, 2001.
Grigor Narekatsi, The book of Sadness, Yerevan, 2007:
Hravard Hakobyan, Tamara Minasyan, Vahe Torosyan, Manuscript Heritage of Arts‘akh and Utik‘, Yerevan, 2022
Miniaturist Momik (13-14th), Yerevan, 2010.
N. Tahmizian, Music in Ancient and Medieval Armenia, Yerevan, 1982.
The Mashtotz Matenadaran (a Guidebook)
S. Vardanian, Medicine in Ancient and Medieval Armenia, Yerevan, 1982.

գերմաներեն
Armenische buchmalerei und baukunst der Krim, Yerevan 2009.
Armenische Miniatur, Yerevan, 2011.
Codex Etsehmiadzin Kommentar. Heide und
Matenadaran, Բուկլետ, Երևան 1976:

ֆրանսերեն
Hravard Hacobian, Tamara Minassyan, Vahé Torossyan, Le Patrimoine Manuscrit de l’Artsakh et de l’Outik, Érévan, 2022
Karen Matevossian, Edda Vardanian, La Miniature arménienne. Matenadaran. Album publié à l′occqsion du XIIe Sommet de la Francophonie à Erevan, 2018.
La Miniature Armenienne, Yerevan, 2009.
Matenadaran, Բուկլետ, Երևան, 1976:
Raissa Amirbekyan, La calligraphie et la miniature de I’Orient, Erevan, 2012
L. Ter-Petrosyan, La litterature armenienne ancienne de traduction, Erevan 1984.

իտալերեն
Miniature Armene, Yerevan, 2015.

Կիսվել