Վեներա Մակարյան
Պատմական Սիրիայի հայերը
օսմանյան շրջանում
(16-18-րդ դարեր)
Երևան, 2023
Сен Аревшатян
Избранные переводы
с древнеармянского
Ереван 2023
Բաբկեն Չուգասզյան
Երկերի ժողովածու
Հատոր Ա
Երևան, 2022
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՀՈՎՀԱՆ ԴԱՄԱՍԿԱՑԻ
Հատոր Բ
«ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ՀԱՒԱՏՈՅ»
Աշխատասիրությամբ Գոհար Մուրադյանի
Երևան, 2023
Մատենադարանի աշխատակիցների
գիտական աշխատությունների
մատենագիտություն 2017-2022 թթ.
Կազմող՝ Վահե Թորոսյան
Երևան, 2023
ԴԻՎԱՆ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՏՈՐ Գ
1793-1799
Աշխատասիրությամբ՝
Վարդան Գրիգորյանի
Արսեն Հարությունյանի
Երևան, 2023
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Hravard Hacobian,
Tamara Minassyan,
Vahé Torossyan
Le Patrimoine Manuscrit de l’Artsakh et de
l’Outik
Érévan, 2022
Hravard Hakobyan,
Tamara Minasyan,
Vahe Torosyan
Manuscript Heritage of Arts‘akh and Utik‘
Yerevan, 2022
ՍԻՄԵՈՆ ԵՐԵՎԱՆՑԻ
ՋԱՄԲՌ
Աշխատասիրությամբ
Հրանտ Օհանյանի
Երևան, 2022
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ
ԵԿԵՂԵՑԱՍԼԱՎՈՆԵՐԵՆ ԵՎ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ
Կազմեց՝ Օլգա Վարդազարյան
Երևան, 2022
Արտաշես Մաթևոսյան
Աշխատություններ.
պատմաբանասիրական և ձեռագրագիտական
ուսումնասիրություններ
Կազմող և խմբագիր Կարեն Մաթևոսյան
Երևան, 2022
Ավետիս Ավետիսյան
Հայ արվեստի պատմության էջեր
(Հոդվածների և նյութերի ժողովածու)
Երևան, 2022
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Ներսես Լամբրոնացի
Աշխատասիրությամբ Արփինե Ավետիսյանի
Անգլերեն թարգմանությունը՝ Աբրահամ Տերյանի
Երևան, 2022
Խաչիկ Հարությունյան
Հայերեն ձեռագրերի
հիշատակարանների լեզուն
(Թ-ԺԵ. դարեր),
Գիրք Ա.,
Երևան 2022
Левон Тер-Петросян
Армения и христианская Сирия: культурные связи (IV–V вв.)
Ереван — 2022
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Խորանաշատ 800
Երևան, 2022
Khoranashat 800
Yerevan, 2022
Хоранашат 800
Ереван, 2022
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՄԱՏԹԷՈՍ ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ
ՂՈՒԿԱՍՈՒ
Բնագիրը հրատ.
պատրաստեցին՝
Հ. Բեյլերյանը և
Վ. Ղազարյանը
Երևան, 2022
Կարեն Մաթևոսյան
Անին և անեցիները
Երևան, 2021
Արմեն Մալխասյան
Հայկական կազմարարական
դպրոցները և
Մատենադարանի
հայերեն ձեռագրերի
կազմերի
արձանագրությունները
Երևան, 2022
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Հակոբ Քյոսեյան
Հայ միջնադարյան արվեստի աստվածաբանություն
Երևան, 2021
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ
ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐԱԲԵՐԵՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ
Կազմեցին՝ Մովսես Խեչո և
Էսթեր Պետրոսյան
Երևան, 2021
Ջուլիետտա Էյնաթյան
Տոմարի և տիեզերագիտության
հետքերով (գիտական հոդվածների ժողովածու)
Երևան, 2021
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ԿՈՍՏԱՆԴ ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ
ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎ
Աշխատասիրությամբ
Սարգիս Բալդարյանի
Երևան, 2021
ՕՏԱՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԵՎ ՀԱՅԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Դ, Իբն Աբդ Ալ-Զահիր
Թարգմանությունը
բնագրերից,
առաջաբանը և
ծանոթությունները՝
Գագիկ Դանիելյանի
Երևան, 2021
Վերա Սահակյան
Մշո Բուլանըք գաւառի
հայաբնակ գիւղերն ըստ
Մկրտիչ Ա. Խրիմեան
կաթողիկոսին ուղղուած
նամակների
Երևան, 2021
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՏՈՆԱԳԻՐ
Գիտական ժողովածու
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի
75-ամյակի առթիվ
Երևան, 2021
Հակոբ Փափազյան
Հոդվածներ, հ. Ա
Երևան, 2020
Հակոբ Փափազյան
Հոդվածներ, հ. Բ
Երևան, 2020
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ- 2
Երևան, 2020
Հասմիկ Կիրակոսյան
Մատենադարանի հայատառ
պարսկերեն Ավետարանի ձեռագրերը
Երևան, 2020
Թամարա Մինասյան
Ուտիքի գրչության կենտրոնները
Երևան, 2020
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Հրավարդ Հակոբյան
Արվեստի անխոնջ նվիրյալը
Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ
Կենսամատենագիտություն
Երևան, 2020
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ
(Օժանդակ ձեռնարկ զբոսավարների, երիտասարդ գիտաշխատողների, ասպիրանտների և հայցորդների համար)
Երևան, 2020
ՍԵՆ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ — 90
Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի ծննդյան իննսունամյակին նվիրված հայագիտական
միջազգային գիտաժողովի
նյութեր (22-23 մայիս, 2019 թ.)
Երևան, 2020
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

     
Վահան Տեր-Ղևոնդյան
Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները (1171-1260)
Երևան, 2017
Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը
Կազմող, առաջաբանի, ծանոթագրությունների և ցանկերի հեղինակ՝ Վահան Տեր-Ղևոնդյան
Երևան, 2013
MÉMOIRES DE DER GHÉVONT PRÊTRE DE MARACHE
Compilateur, auteur de la Préface, des annotations et des index Vahan Ter-Ghévondian
Erevan, 2015
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

        
ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ԺԴ ԴԱՐ
Մասն Ա (1301-1325 թթ.)
Կազմողներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան
Երևան, 2018
ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ԺԴ ԴԱՐ
Մասն Բ (1326-1350 թթ.)
Կազմողներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան
Երևան, 2020
ԼԵՎՈՆ ԽԱՉԻԿՅԱՆ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿ
Նյութեր ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի
ծննդյան հարյուրամյակին նվիրված
հայագիտական միջազգային գիտաժողովի (28-30 հունիսի 2018 թ.)
Երևան, 2019
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

 
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՁԵՌԱԳԻՐ ՂՈՒՐԱՆՆԵՐԻ
Կազմողներ ՝ Վահան Տեր-Ղևոնդյան,
Քնարիկ Սահակյան և ուրիշ.
Երևան, 2016
Խաչիկ Հարությունյան
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները
Երևան, 2019
Լուսինե Թումանյան
Վանա լճի կղզիների վանքերի գրչության կենտրոնները
Երևան, 2019
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Ջուլիետա Էյնաթյան
      Տիեզերագիտության և տոմարի     մեկնություններ (Է.-ԺԵ. դարեր)
Ուսումնասիրություն և բնագրեր
Երևան, 2015
Կարեն Մաթևոսյան
Սամվել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերը և նորահայտ լրացումները
Երևան, 2009
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳԻՐ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐԻ
Կազմեց՝ Հասմիկ Կիրակոսյան
Երևան, 2017
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Արծրունի Սահակյան
     Հայ միջնադարյան ժողովրդական       մշակույթի խնդիրներ
1. Հեքիաթ 2. Խաչքար
Երևան, 2017
Левон Хачикян
Армяне в древней Москве и на путях ведущих в Москву
Ереван, 2014
Թամարա Մինասյան
Արցախի գրչության կենտրոնները։ Ալբոմ-ուսումնասիրություն
Երևան, 2015
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

 Լևոն Խաչիկյան
Աշխատություններ
Հատոր Ա
Երևան, 2012
  Լևոն Խաչիկյան
Աշխատություններ
Հատոր Բ
Երևան, 2017
РАЧЬЯ
ТАМРАЗЯН
ГРИГОР НАРЕКАЦИ
И НЕОПЛАТОНИЗМ
Ереван, 2011
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Էմմա Կորխմազյան
Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ-ԺԴ. դդ.
Երևան, 2015
Introduction, traduction et notes par A nnie et
Jean-Pierre Mahé
ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՆԵՑԻ
ՀԱՒԱՔՄՈՒՆՔ Ի ԳՐՈՑ ՊԱՏՄԱԳՐԱՑ…
Բնագիրը կազմեց Անահիտ Հայրապետեանը
Երևան, 2011
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Հրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը,      
Գիրք Ա,
Երևան, 2013
Հրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը,
Գիրք Բ,
Երևան, 2016
Հրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը,
Գիրք Գ,Երևան, 2017
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Վահե Թորոսյան
Հայոց կաթողիկոսական իշխանությունը
(ԺԱ. դարի կեսեր – ԺԲ. դարի սկիզբ)
Երևան, 2018
Գոհար Մուրադյան
Հին հունական առասպելների
արձագանքները հայ միջնադարյան
մատենագրության մեջ
Երևան, 2014
Հասմիկ Բադալյան
    Սկևռայի գրչության կենտրոնը  
Երևան, 2010
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Stanisław Jaśkowski, Dariusz Kołodziejczyk,
Piruz Mnatsakanyan
The Relations of the Polish-Lithuanian Commonwealth
with Safavid Iran and the
Catholicosate of Etchmiadzin
 in the light
 of archival documents
Warsaw, 2017
Փիրուզ Մնացականյան
Լեհահայեր. ձեռագրական ժառանգություն
Երևան, 2017
ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ ԱՄԱՍԻԱՑԻ
ՈՒՍՈՒՄՆ ԲԺՇԿՈՒԹԵԱՆՆ Է ԱՅՍ
Համեմատական տեքստը ներածականը
ծանոթագրությունները՝ Դոնարա Կարապետյան
Երևան, 2014
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ
Կազմեց` Քրիստինե Կոստիկյան
Երևան, 2017
Գոհար Մուրադյան
Հունաբանությունները դասական
հայերենում
Երևան, 2010
ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՆԵՑԻ ԵՒ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Աշխատասիրությամբ Կարեն Մաթեւոսյանի
Երևան, 2014
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵՐԵՑ
ՀԱՆԳԻՏԱԳԻՐՔ
Բնագիրը պատրաստեցին և աշխարհաբար
փոխադրեցին Թամարա Մինասյանը և Լուսինե Թումանյանը
Թեհրան, 2017
Երիտասարդական 3-րդ գիտաժողովի զեկուցումներ
Երևան, 2017 թ.
Հիշողության վերականգնումը
Հոդվածներ
Խմբագիրներ՝ Ա. Խզմալյան, Գ. Էլիազյան
Երևան, 2017
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Յովհաննէս Սեբաստացի
Պատմութիւն Սեբաստիոյ, աշխատասիր. Բ.Լ.Չուգասզյանի
Երևան, 1974
ՊԱՐԱԿԱՆՈՆ ԲՆԱԳՐԵՐ ԵՎ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Աշխ. Մայքլ Է. Սթոունի
Երևան, 2014
ՀՈՎՀԱՆ ԴԱՄԱՍԿԱՑԻ
ՀԱՏՈՐ Ա, Դիալեկտիկա
Աշխատասիրությամբ Գոհար Մուրադյանի
Երևան, 2019
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

  
Լևոն Տեր-Պետրոսյան
Հայ հին թարգմանական գրականություն
Երևան, 1984
Արտաշես Մաթևոսյան
Մեծոփավանքի գրչության կենտրոնը
(ԺԲ-ԺԵ դդ.)
Երևան, 1997
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՍԵԲԷՈՍԻ
Աշխատասիրութեամբ Գ.Վ. Աբգարյանի
Երևան, 1979
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

     
Կիրակոս Գանձակեցի
Պատմութիւն Հայոց Աշխատասիրութեամբ
Կ. Ա. Մելիք-Օհանջանեանի
Երեւան, 1961
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՎ ԽՐԱՏՔ ԽԻԿԱՐԱՅ ԻՄԱՍՏՆՈՅ
Գիրք Ա, աշխատասիրությամբ Ա. Ա. Մարտիրոսեանի
Երեւան, 1969
Մարտիրոսեան Ա. Ա., Պատմութիւն եւ խրատք
Խիկարայ իմաստնոյ, Գիրք Բ.
Երեւան, 1972
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

ՆԵՄԵՍԻՈՍ ԵՄԵՍԱՑԻ
ՅԱՂԱԳՍ ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԴՈՅ
Աշխատասիրությամբ Կարինե Մոսիկյանի
Երևան, 2019
Հովհաննես Տեր-Դավթյան Ջուղայեցու հաշվետումարը
Աշխատասիրությամբ Լ.Ս. Խաչիկյանի և Հ.Դ. Փափազյանի
Երևան, 1984
Շահվելու որդի Սարհադի հաշվեմատյանը
աշխատասիրությամբ Շ. Խաչիկյանի
Երևան, 1994
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Կարեն Մաթևոսյան
ՊԱՏՄԱՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ.
Արուճ, Հավուց թառ, Անի, Աղթամար,
Վայոց ձոր
Երևան, 2020
Ավետ Ավետիսյան
Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը
Երևան, 2016
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ
ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՏՈՐ Ա. ՃԱՌԵՐ ԵՒ ՔԱՐՈԶՆԵՐ
Բնագրերը հրատ. պատրաստեցին
Արմենուհի Երզնկացի Տէր Սրապյանը և
Էդվարդ Բաղդասարյանը
Երևան, 2013
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Ռոմիկ Քոչարյան
Պատմությունը և հերմենևտիկան
Գիրք I. Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգը
Երևան, 2016
Արուսյակ Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացուն վերագրվող
«Մեկնութիւն Ո՞վ է դա»-ի» երկը
Երևան, 2019
Նիկողոս Թահմիզյան
Երաժշտությունը հին և միջնադարյան Հայաստանում
Երևնա, 1982
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

ՍԱՐԳԻՍ ԲԵՐԻԱՑԻ
ՅԱՂԱԳՍ ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՒ ԱՅԼ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ԻՐԱՑ
Բնագրի հրապարակումը, առաջաբանը և
ծանոթագրությունները Ս.Ս. Արևշատյանի
Երևան, 2011
ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ
ԹՈՒՂԹ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ
Աշխ. Է.Մ. Բաղդասարյանի
Երևան, 1995
Ստելլա Վարդանյան
Բժշկության պատմություն
Հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարի վերջը
Պրակ Ա
Երևան, 2010
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
ՀՐՈՎԱՐՏԱԿՆԵՐ
ՊՐԱԿ ԵՐՐՈՐԴ
(1652-1731)
Կազմեց Ք. Պ. Կոստիկյան
Երևան, 2005
ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
ՀՐՈՎԱՐՏԱԿՆԵՐ
ՊՐԱԿ ՉՈՐՐՈՐԴ
(1734-1797)
Կազմեց Ք. Պ. Կոստիկյան
Երևան, 2008
ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ
ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
ՇԱՐԻԱԹԱԿԱՆ
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ (ԺԷ-ԺԸ դդ.)
Կազմեցին՝ Ք. Պ. Կոստիկյանը և Մ.Ա. Խեչոն
Երևան, 2018
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ԿՈՐՅՈՒՆ
Վարք Մաշտոցի
Աշխատասիրությամբ Ա. Մաթևոսյանի
Երևան, 1994
ԱՆԱՆՈՒՆ ԵԴԵՍԱՑԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
(Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին)
Թարգմ., առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Լ.Հ. Տեր-Պետրոսյանի
Երևան, 1982
ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ
(Տաղեր և գանձեր)
Աշխատասիրությամբ Ա. Քյոշկերյանի
Երևան, 1987
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Ասատուր Մնացականյան
Աղվանից աշխարհի
գրականության հարցերի շուրջը
Երևան, 1966
Հայ ձեռագրային զարդանկարչություն
Կազմող՝ Լ.Ս. Դուրնովո
Երևան, 1978
Արտաշես Մարտիրոսյան
Մաշտոց
(պատմա-քննական տեսություն)
Երևան, 1982
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Հայկական մանրանկարչություն
Դիմանկար
Կազմեց Աստղիկ Գևորգյանը
Երևան, 1982
Հայկական մանրանկարչություն, Կենդանազարդեր
Կազմեց Աստղիկ Գևորգյանը,
Երևան, 1996
Փիրուզ Մնացականյան
Լեհահայեր. ձեռագրական ժառանգություն
Երևան, 2017
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Каталог рукописей и фрагментов латинского алфавита хранящиеся в Матенадаране
Составила Л. И. Киселева
Ереван, 1980
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԵԲՐԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ
Կազմող՝ Ռուզան Պօղոսեան
Երևան, 2017
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Կիսվել