Արխիվի և արխիվագիտության բաժին
Արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժին
Արևելագիտության բաժին
Բժշկագիտության և բնագիտության պատմության բաժին
Թարգմանական մատենագրության բաժին
Ձեռագրագիտության բաժին
Միջնադարյան գրականության և բանասիրության բաժին
5-14-րդ դարերի հայերեն բնագրերի ուսումնասիրման բաժին
15-19-րդ դարերի հայ մատենագրության բաժին