ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ

Տպագրուել է «Արարատի ժառանգութիւնը. Թ. «Արարատ»ի բնագիրները, Հատոր Ա., ՊԱՏՄԱԳՐԱԿԱՆՔ, ՎԱՒԵՐԱԳՐԱԿԱՆՔ, ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ» գիրքը: Հրատարակութեան պատրաստեց Սուսաննա Նահապետեանը, դասակարգումը, խմբագրումը եւ առաջաբանը Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչութիւն, 2016 թ., 896 էջ:

  Երկհատոր այս գիրքը աշխատասիրել են Մատենադարանի Գլխաւոր աւանդապահ Գէորգ Տէր-Վարդանեանը եւ նրա կինը՝ Սուսաննա Նահապետեանը։ Գրքի հիանալի ձեւաւորումը Ղեւոնդ քահանայ Մայիլեանի նուրբ եւ մանրակրկիտ աշխատանքի արդիւնքն է։
  Գրքում ներկայացուած է «Արարատ» հանդէսի հրատարակման ամբողջ ընթացքի՝ 1868-1919 թթ. յիսուներկու տարիներին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի պաշտօնաթերթի, միաբանութեան եւ նրա առանձին անդամների բնագրական հետաքրքրութիւնների եւ իրագործումների ընդհանուր, ամբողջական պատկերը, լայն ընդգրկումն ու մեծ տարողութիւնը՝ ընդհանուր հաշուով մեծ կամ փոքր ծաւալի 186 բնագիր: Առաջին հատորում հրատարակուած են պատմագրական, վաւերագրական եւ հայ մատենագրութեան կամ միջնադարեան հայ գրականութեան տարբեր ասպարէզների վերաբերող շատ արժէքաւոր բնագրեր, որոնց ընդհանուր թիւը 79 է: Շուտով լոյս է տեսնելու նաեւ երկրորդ հատորը, որի մէջ ներկայացուած է 107 բնագիր եւ որն ունի հետեւեալ բաժինները. «Չափածոյք եւ շարականք, Սուրբգրական (անկանոնք), Հատակոտորք ի գրոց հարց եկեղեցւոյ, Կանոնականք, Վարք-վկայաբանութիւնք, Դաւանաբանական-ջատագովականք, Թուղթք, Նկարագրութիւնք եւ յիշատակարանք ձեռագրաց, Գրականք, Այլեւայլք»։ Հիմնականում պարզուած եւ ծանօթագրման տարբեր եղանակներով արձանագրուած են «Արարատ»ում տպագրուած բնագրերի հիմք ծառայած եւ ընդհանրապէս յիշատակուած ձեռագրերի ներկայ՝ Մաշտոցեան Մատենադարանի համարները:
  Երկհատորեակը, որ հասցէագրուած է հայկական միջնադարի խնդիրներով հետաքրքրուող մասնագէտներին, ուսանողներին եւ ընդհանրապէս մտաւորականութեանը, պէտք է ազդակ դառնայ «Արարատ»ում տպագրուած բնագրերի հետագայ առաւել լաւ գործածման, վերարծարծումների եւ նոր՝ համակողմանի քննութիւնների:

Կիսվել