ԼՈւՅՍ Է ՏԵՍԵԼ «ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ» ՀԱՆԴԵՍԻ 36-ՐԴ ՀԱՄԱՐԸ

Մատենադարանի հրատարակչությունը լույս է ընծայել «Բանբեր Մատենադարանի» պարբերականի 36-րդ հատորը, որն ընդգրկում է պատմությանը, բանասիրությանը, բնագիտությանը, մատենագիտությանը առնչվող նյութեր, բնագրերի հրապարակումներ, գրախոսականներ և «Ներսես Շնորհալի՝ Բազմաշնորհ Հայրապետը» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ընտրանի։ Հանդեսը լույս է տեսնում «JTI ARMENIA» ընկերության հովանավորությամբ: Գլխավոր խմբագիր՝ Գոհար Մուրադյան Համարի թվային տարբերակը տե՛ս այստեղ:

Կիսվել

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՅՍ Է ԸՆԾԱՅԵԼ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂ ՎԵՆԵՐԱ ՄԱԿԱՐՅԱՆԻ «ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՍԻՐԻԱՅԻ ՀԱՅԵՐԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (16-18-ՐԴ ԴԱՐԵՐ)» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գիրքը նվիրված է Պատմական Սիրիայի հայերի օսմանյան շրջանի, մասնավորապես՝ 16-18-րդ դարերի պատմության, սոցիալ-տնտեսականկարգավիճակի և հոգևոր-մշակութային կյանքի ուսումնասիրությանը։ Փորձ է արվել երևան հանել և ընդգծել տեղի հայերի կարգավիճակիառանձնահատկությունները Օսմանյան կայսրության՝ այլադավանների նկատմամբ վարած քաղաքականության համատեքստում։Նյութը շարադրված է հայերեն և այլալեզու սկզբնաղբյուրների, վավերագրերի և գրականության հիման վրա։ Գիրքը նախատեսված է հայ գաղթօջախների, Պատմական Սիրիայի մաս կազմող ներկայիս

Կիսվել

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՅՍ Է ԸՆԾԱՅԵԼ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂ ԱՎԵՏ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ «ԶԱՔԱՐԻԱ ԱՎԱՆՑԻ» ԱԼԲՈՄ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ալբոմը նվիրված է Վասպուրականի մանրանկարչության երևելի ներկայացուցիչ Զաքարիա Ավանցու կյանքին, գործունեությանը և արվեստի առանձնահատկություններին։ Մասնավորապես ներկայացված է Մատենադարանի համար 2804 Ավետարանի (1600 թ.) պատկերակազմը, որը նկարչի լավագույն ստեղծագործություններից է։Գիրքը նախատեսված է արվեստաբանների և ընթերցող լայն հասարակայնության համար։ Խմբագիր՝ Կարեն ՄաթևոսյանՁևավորումը՝ Անահիտ Խանզադյանի «Զաքարիա Ավանցի» ալբոմ-ուսումնասիրությունը հրատարակվել է «ՋԵՅ ԹԻ ԱՅ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի հովանավորությամբ:

Կիսվել

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՅՍ Է ԸՆԾԱՅԵԼ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐEԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂ ԻՎԵԹ ԹԱՋԱՐՅԱՆԻ ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ «ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆԻ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐԻՑ (ԳԻՐՔ Ա)» ՊԱՏԿԵՐԱԳԻՐՔԸ

Գիտական շրջանակներում մեծ մասամբ դեռևս անհայտ լուսանկարների հրատարակումը նոր խթան կհանդիսանա հետագա ուսումնասիրությունների և միջմշակութային նոր հարաբերությունների համար։ Սույն աշխատությունը մասնագիտական օժանդակ նյութ կարող է դառնալ պատմաբանների, հնագետների, աստվածաբանների, արվեստաբանների, ազգագրագետների, հայագետների, մարդաբանների, հայկական գաղթօջախները և հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրողների, և, ի վերջո, հայ լուսանկարիչների գործունեությունը հետազոտող մասնագետների համար։ Պատկերագրքի խմբագիրներն են` Արմինե Գրիգորյանը (հայերեն շարադրանք)

Կիսվել

ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԵԼ Է «ՑՈՒՑԱԿ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ԴԻՒԱՆԻ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐԽԻՒԻ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐԻ Ա ՀԱՏՈՐԸ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի և Մաշտոցի անվան Մատենադարանի համագործակցության արդյունքում հրատարակվել է «Ցուցակ կաթողիկոսական դիւանի Մաշտոցի անուան Մատենադարանի արխիւի» Ա հատորը, որով սկիզբ է դրվում բազմահատոր (շուրջ 50 հատոր) մատենաշարի պատրաստմանն ու հրատարակմանը։ Հատորի ընդարձակ Առաջաբանում առաջին անգամ ներկայացված է հավաքածուի գոյացման պատմությունը, տրված են Ցուցակի սկզբունքներն ու նկարագրման եղանակները։ Կաթողիկոսական դիվանի ցուցակի ներկա մատենաշարը

Կիսվել

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԸ ՀՐԱՏԱՐԱԿԵԼ Է ՍԵՆ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ

Մատենադարանը հրատարակել է Սեն Արևշատյանի “Избранные переводы с древнеармянского” («Գրաբարից ռուսերեն թարգմանությունների ընտրանի»-ն) ժողովածուն։ Այն հրատարակության է պատրաստել Մատենադարանի «Թարգմանական մատենագրության» բաժնի վարիչ, բ.գ.դ. Գոհար Մուրադյանը։Ժողովածուում ընդգրկված են Մատենադարանի երկարամյա տնօրեն, ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի՝ հին հայերեն թվով հինգ բնագրերի (գիտական ու փիլիսոփայական բնույթի աշխատություններ) ռուսերեն թարգմանություններ:Գիրքը հրատարակվել է «ՋԵՅ ԹԻ ԱՅ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ին աջակցությամբ: Թվային

Կիսվել

ԼՈւՅՍ Է ՏԵՍԵԼ «ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ» ՀԱՆԴԵՍԻ 35-ՐԴ ՀԱՄԱՐԸ

«Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի այս համարում ընդգրկված են մատենագիտությանը, պատմությանը, ազգագրությանը, բանասիրությանը, հնագիտությանն ու արվեստին վերաբերող հոդվածներ: Ուսումնասիրությունները մասնավորապես նվիրված են Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուների ձևավորման պատմությանը, հայ միջնադարյան գրականությանն ու էպոսին, առօրեականության պատմությանը, բնագրագիտությանը, մանրանկարչությանն ու հնագիտական պեղումներին: Հանդեսը լույս է տեսնում «JTI ARMENIA» ընկերության հովանավորությամբ: Գլխավոր խմբագիր՝ Գոհար Մուրադյան Համարի թվային տարբերակը տե՛ս այստեղ:

Կիսվել

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ «ԴԻՎԱՆ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ» ՆՈՐ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԳՐՔԻ Գ ՀԱՏՈՐԸ

Լույս է տեսել «Դիվան հայոց պատմության» նոր մատենաշարի առաջին գրքի Գ հատորը, աշխատասիրությամբ՝ Վարդան Գրիգորյանի և Արսեն Հարությունյանի, խմբագրությամբ՝ Գևորգ Տեր-Վարդանյանի: Հատորում ամբողջանում է Ղուկաս Ա. Կարնեցի Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի գահակալման վերջին յոթ տարիների՝ 1793-1799 թթ. նամակների, կոնդակների ու տարաբնույթ գրագրությունների հավաքածուն (1610 միավոր): Լուսաբանվում են կաթողիկոսի ունեցած կապերն ու փոխհարաբերությունները Հայաստանի և գաղթավայրերի հոգևոր

Կիսվել

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ ՀՈՎՀԱՆ ԴԱՄԱՍԿԱՑՈՒ «ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ՀԱՒԱՏՈՅ» ԵՐԿԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մատենադարանը հրատարակել է Հովհան Դամասկացու «Աւանդութիւն ուղղափառ հաւատոյ» երկի հայերեն միջնադարյան թարգմանությունը։ Այն հրատարակվել է Թարգմանական մատենագրության բաժնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Գոհար Մուրադյանի աշխատասիրությամբ, որպես Հովհան Դամասկացի՝ «Հայերեն թարգմանված երկեր» շարքի Բ հատոր։ Առաջին հատորը՝ «Դիալեկտիկա» տրամաբանական երկի երկու միմյանցից անկախ թարգմանությունները՝ հունարենից և վրացերենից, լույս է տեսել 2019 թ.։ Ուսումնասիրողը մտադիր է Հովհան

Կիսվել

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ ՍԻՄԵՈՆ ԵՐԵՎԱՆՑՈՒ «ՋԱՄԲՌ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մաշտոցյան Մատենադարանի 15-19-րդ դարերի հայ մատենագրության բաժնի ավագ գիտաշխատող Հրանտ Օհանյանի աշխատասիրությամբ լույս է տեսել Սիմեոն Երևանցու «Ջամբռ» երկը:Գիրքն Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Սիմեոն Ա. Երևանցու (1710-1780 թթ.) «Ջամբռ»-ի լրացված գիտաքննական բնագիրն է՝ հեղինակային ձեռագրերի և երկի 1873 թ. հրատարակության համեմատությամբ: Սկզբնաղբյուրը ներկայացնում է Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմությունը՝ Հայոց հայրապետների գահակալումը, եկեղեցական թեմերը, նվիրապետական աթոռները (Աղվանից,

Կիսվել