ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՅՍ Է ԸՆԾԱՅԵԼ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂ ՎԵՆԵՐԱ ՄԱԿԱՐՅԱՆԻ «ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՍԻՐԻԱՅԻ ՀԱՅԵՐԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (16-18-ՐԴ ԴԱՐԵՐ)» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գիրքը նվիրված է Պատմական Սիրիայի հայերի օսմանյան շրջանի, մասնավորապես՝ 16-18-րդ դարերի պատմության, սոցիալ-տնտեսական
կարգավիճակի և հոգևոր-մշակութային կյանքի ուսումնասիրությանը։ Փորձ է արվել երևան հանել և ընդգծել տեղի հայերի կարգավիճակի
առանձնահատկությունները Օսմանյան կայսրության՝ այլադավանների նկատմամբ վարած քաղաքականության համատեքստում։
Նյութը շարադրված է հայերեն և այլալեզու սկզբնաղբյուրների, վավերագրերի և գրականության հիման վրա։

Գիրքը նախատեսված է հայ գաղթօջախների, Պատմական Սիրիայի մաս կազմող ներկայիս պետությունների և Օսմանյան կայսրության
պատմության ուսումնասիրողների համար։

Խմբագիրներ՝
պ. գ. դ. Արշակ Փոլադյան և Միհրան Մինասեան

Ուսումնասիրությունը հրատարակվել է «ՋԵՅ ԹԻ ԱՅ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի հովանավորությամբ:

Թվային տարբերակը տե՛ս այստեղ:

Կիսվել